MEDYUM DOLUNAY;
YILLARDIR MEDYUMLUK ALANINDA FALİYET GÖSTEREN,TÜRKİYENİN SAYILI RESMİ RUHSAT SAHİBİ VE VERGİ LEVHALI MEDYUMLARINDANDIR. HAVAS İLMİ,İLM-İ LEDUN,PARAPSİKOLOJİ VE TÜM SPİRTUAL ALANLARDA UZMAN OLUP, AYNI ZAMANDA KİŞİSEL GELİŞİM UZMANIDIR. KUANTUM,NLP,HİPNOZ EĞİTİMLERİNİ VE PARAPSİKOLOJİ EĞİTİMİNİ ADVANCED MASTER TRAINER DERECESİNDE TAMAMLAMIŞ OLUP SPIRTUALİST VE KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI OLARAK DİPLOMA SAHİBİ OLAN TEK MEDYUMDUR.

HAYATINIZI OLUMSUZ ETKİLEYEN HER TÜRLÜ PROBLEMİNİZ İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.MEDYUM OLCAY TÜM KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN VE PROBLEMLERİNİZİN GİZLİ KALACAĞINI GARANTİ ALTINA ALMAKTADIR.

E-POSTA:dolunaymedyum@gmail.com

Ayeti kerimesinin adedi durumda olan 1667 adedini eklenerek yedi gece okur ve nihayetinde okuduklarını matluba havale edersen
seni son derece kocaman bir aşkla ve muhabbetle sever  okuma vakti muhabbet saati ve iyi bir buhur yakılır

sevsin-dua

Yirmi sekizinci isim    (Şemhâbârûhm):  Bu    ismin havas ve esrarından faydalanmanın yolu, bir kimse bu ismi şerifi besmele ile aşağıdaki âyeti kerimeyle beraber yazarsa üzerindeki sihir bozulur, bir daha da sihir tesir etmez. Bu ismi şerifi dilek ve hacet için ve şifa bulmak için de uygulama yapılır.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ci’tüm bihi’s-sihrii.

Bu esmâi celilenin başka kullanma metodu ile birlikte ve uygulama metodunun keyfiyeti beyitlerden okunan lâfızları okuması gerekir.

Sizi sevmesini istediginiz bireyin fotoğrafını önünüze alarak ,  yapmanız gerekiyor .  Abdestli olarak hiç soluk almadan aşagıdaki dua okunup üflenir .

Yuhibbunehüm kehebbüllezine amenü eşeddi hubbullahü ve ceale ,  ş şemse zıyaen ve ,  l kamere nüren Vallahi Bilen  -  i bizatis sudür hakkı için

Yirmi üçüncü isim    (Şemhâhîrin): Bu ismin havas ve esrarından istifade etmek için sivrisineklerin çok olduğu bir yerde bir kâğıt üzerine bu ismi şerifi on beş defa yazdıktan sonra orada yakılırsa, sinekler oradan kaçar.

sevgi-duasi

Yirmi dördüncü isim    (Şemhâhir): Yine bu ismin havas ve esrarından istifade etmek üzere bir tabağa bu ismi yedi defa yazıp sonra da aşağıdaki âyeti (Taha sûresi, âyet 115) besmele ile beraber üç defa talib ve annesinin ismiyle birlikte yazdıktan ve yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu talib olan kimseye aç karnına içirtilirse sevdiğini unutur. Ondan sonra nefret eder ve bu kara sevda illetinden kurtulmuş olur.

Ve elkaynâ beynehümü’l adâvete ve’l bağdâe ilâ yevmi’l kıyâmeti.

Yirmi beşinci isim    (Bikehtahûnîhi): Arapça manası yâ Kadîmu, yâ Daimû isimlerine âlimlerin eklemiş olduğu şu dört isimden birinci olan Bikehtahûnîhin ismine Bikehtûnîhin veya Bikentatûnîhin ya da Bikehtahtahûnîhin demişlerdir. Alimlerin ittifakına göre olan birinci isimdir.

Sevdiğiniz erkeği kendinize bağlamak onun sizden başka hiç bir kadını düşünememesini sağlamak,devamlı sizi düşünmesi,aklında sizin olması için yapılcak dua ve vefk çalışmaları vardır.

Ve elkı mâ fî yemînike teîkaf mâ sanaû innemâ sanaû keydü sâhırin velâ yüflihu’s-sâhirü haysü etâ.Felemmâ elkav kâle mûsâ mâ ci’tüm bihi’s-sihrü innal-lâhe seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amele’l müfsidîne. Ve yühıkkullâhü’l hakka bikelimâtihi velev kerihe’1 mücrimûne.

Her kim hayırlı insanların ve efendilerin gelmiş olduğu derecelere ve tam bir vuslata erişmek isterse, halvetin şartlarına uyarak halvete girip Gayahan, Keydehula isimlerini çok zikredip her yüz okuyuşun sonunda bir defa Tican isimlerini okursa dileği Allah’ın izniyle hasıl olur.

sevdigim-erkegi-nasil-baglarim

 

Karabiber ile yapılan aşk büyüsü medyum hocalar tarafından yapılan en etkili aşk uygulaması olarak bilinmektedir.

Kıbleye doğru oturduktan sonra, sol tarafına (sağ taraf olmaz, maazallah şirk olur) 7 adet veya 41 adet karabiber koyman gerekiyormuş. Ardından karabiberlerden birini, sağ elinle (sol el olmaz, sonra şeytan dürter) alıp iki dudağının (bir dudak olmaz, tek kanatla kuş uçar mı?) arasına koyman gerekiyormuş. Sonrasında besmele çekmeden (besmele çekersen büyü değil dua olur) 1 kez Fatiha Suresi, 3 kez de İhlas Suresi (bunların hikmetini ben de anlayamadım) okumalıymışsın.

sevgili-ile-barisma-duasi

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ecib yâ müzhibü bi hakkı innâ enzelnâhü fî leyletil kadri. Leyâhımin ferdün ve bi hakkı rûkyâîlü ecib yâ mürretün bihakkı vemâ edrâke mâ leyletü’l kadri. Leyâlağvin cebbârün ve bi hakkı cebrâîlü ecib yâ ahmer bi hakkı leylâtül kadri hayrün min elfı şehrin. Leyâfûrin şekûrün ve bi hakkı semsemâîlü ecib yâ bürkânü bi hakkı tenezzelü’l melâiketü verrûhu fîhâ. Leyârûsin sâbitün ve bi hakkı mîkâîlü ecib yâ şemhûreş bi hakkı bi izni rabbihim min külli emrin. Leyârûğin zahîrün ve bi hakkı sarfeyâîlü ecib yâ zevbiatü bi hakkı selâmün hiye. Leyârûşin habîrün ve bi hakkı anyâîlü ecib yâ meyriıûn bi hakkı hattâ matlai’l fecri. Leyâşelşin zekiyyün ve bi hakkı kesfîyâîlü ecîbû eyyühe’l mülûkü’s-seb’atü ve tevekkelû bi kezâ ve kezâ bi hakkı mâ aksemtü bihi aleyküm ve bi hakkı feceşin sezhazrabü’l erbâbi elvahan elvahan el acele el acele essâ’ate essâ’ate barekâllâhü fıküm ve aleyküm.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Fel yevme nüneccîke bi be-denike litekûne limen halfeke âyeten ve inne keslran minen-nasi an âyatina legafılûn.El Kadirü Hüvallahü yâ Kadîmü yâ Kahirü yâ kadiran alâ külli şey-in yâ serî’u ism-i şerifleridir.

Esmâ-i Kamerin bu davetinin buhuru hayırlı amellerde ud, cavi tenasiri, maştaki, kendir ve meyatü saile olup, şer amellerde ise haltit, tenkar, zift, mürre, sabır ve siyah ladendir. Bu davetin yediliye benzer bir hatemi olup, bu davete ait olan huddamlarmda zecri vardır. Şayet huddam gelmekte gecikirse, şu isimleri üç defa okursun:

insanlara-sevgi-dua

Yazdıktan sonra bunu üzerinde taşıyan kimseye, veba, taun gibi bulaşıcı hastalıklar gelmez ve düşmanları da kendisine zarar veremez.

Kocanız ile aranız devamlı kötü ise,kocanız size devamlı kötü davranıp hakaret ediyorsa evine çok uak olup başka yerlere gidiyorsa bugün sizler ile payşaşıcağımız dua ile kocanız nerde olursa olsun devamlı olarak sözünüzü dinleyecek ve sizin sözünüzden dışarı çıkmayacaktır.Çok anlayışlı koca için okunacak dua.

asi-kocaya-okuncak-dua

Yâ nazirî bi Ya’kube ü’îzü kema,
Bimeste’aze bihi iz messehü’l kemedü,
Kamîsu Yûsufe iz câe’l beşirü bihi,
Bi hakkı Ya’kûbe fezheb eyyühe’r-remedü.

Sahih niyet ile abdest alınarak okunan bu güçlü dua Allah’ın izniyle karşılıksız kalmaz. Sizi sevmeyen ve sevmesini dilediğiniz biri için okunur.

Sevdiğiniz kişinin gönlünü kazanmak onu kendinize aşık etmek için okuyabilceğiniz etkili bir duadır;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Fel yevme nüneccîke bi be-denike litekûne limen halfeke âyeten ve inne keslran minen-nasi an âyatina legafılûn.

Yazdıktan sonra bunu üzerinde taşıyan kimseye, veba, taun gibi bulaşıcı hastalıklar gelmez ve düşmanları da kendisine zarar veremez.

Bu dua ve vefk uygulaması ile küs olduğunun her hangi bir ile barışmak için okuyabilirsin

Örneğin: Talibin ismi Ali, adedi 110; matlubun ismi Zeyneb, adedi 69. İsteğimiz muhabbet adedi 450′dir. Üçünü topladık, toplam 629 oldu. Bu adetten 28-28 düştük, bakide 22 kaldı. Yirmi ikinci isim olan Şemhahirin isminin harfi Te

olup, adedi 400′dür. Şemhahirin ismini bir kâğıt üzerine 400 defa yazar ve üzerine 1146 defa Şemhahirin ismini okuruz. Bundan sonra 629′dan 4-4 düşer ve kesirde bir kaldığı için unsuru ateştir. Yazdığımız kâğıdı ateşte yakar veya ateşin altına gömeriz. Ama bu ameli Kamer’in sa’dil zabih menzilinde gecelediği zaman yaparız.

Berhetiyye diye isimlendirilen bu yirmi sekiz ismin latif sırları ve birçok özellikleri olup, havas ilminin ileri gelen alimleri Berhetiyye isimlerini şiir şeklinde düzenleyip yazmışlar, bazıları da özelliklerini zikrederek şöyle demişlerdir:

barisma-dauasi

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkı ma fî yemînike tel-kaf ma sana’û innema sana’û keydu sahırin velâ yüflihu’s-sahırü haysü etâ (Taha sûresi, âyet 69). Kale mûsâ ma ci’tüm bihi’s-sıhrü innellâhe seyübtılühü innellâhe lâ yüslihu amele’l müfsidîne. Ve yühıkkullâhü’l hakku bikelimatihi velev kerihi’l mücrimûn

Sevdiğiniz kişi sizden çok uzaklarda olması durumunda devamlı olarak süzü düşünmesi ve çok özlemesi için okuncak dualardan biridir.Sevdiğiniz kişi nerde olursa olsun devamlı rüyasında sizi görür ve sizi düşünecektir.

Bede’tü bibismillâhi vel lıamdü evvelâ Ve ezkâ salâten linnebiyyi ve men telâ

Ve ba’dü te-emmele eyyühattalibüllezî Türîdü ulûman feddaleha bienne ve encelâ Fefî berhateyyihin me’a kerîrin fedıletin Ve tetlîhin sirri’s-sirri dae mükemmelen Ve zikrike tûrânin izâ ma zekertehü Tefûzü biızzi fi’l enami mübeccelâ Ve fî mezcelln me’a bezcelin zade mecidehü Ve evdahu esrari’l ulûmi ve hassalâ

Ve fî terkabin me’a berheşin galmeşin atet Fedaile iza tütlâ yedîku leha’l felâ Ve iyyake hûtırin tekaddese mecidehü Ve fî kalnehûdin kem serairi tecettelâ Ve lafzıke berşanin bifethı ibtedaihi Ve fî kezhîrin sirri za’n-nûri bi’attelâ Ve kemmin min nemû şelhın letaifü fussillet Ve fî berheyûlâ külli emrin müemmelâ Ve fî talibin beşkeylehin ızzi refe’at Ve kazmezin etana ılmühüm ve tehassalâ Ve engalelîtın sümme kaberatin feddalû Ve kün fî gayahen keydehûlâ alâ velâ

Ve şemhahirin şemhahirin şemhehirin Bikehtahûnîhin me’a beşarişin lilmelâ Ve tûneşin şemhabarûhın cemı’ıha Bihim sirri haza’l ahdi cemî’an tekemmelâ Fein şi’te en tehıyyen se’îdan mükerrema Felâ zemme lihaza’l ahdi bilfadli ve es’elâ Ve in şi’te tehtîcan ve atfen mehabbeten Ve iclâbi rızkın evme’alî fil melâ Ve fî külli na’lin tertecîhin evillezî Terûmi minel hacati ye’tî müsehhelâ

sevdigini-dusunme-duasi

Sevdiğiniz kişi ile son zamanlarda aranız çok kötü ise devamlı kavga ve tartışma içindeyseniz veya sevdiğiniz kişi ile devamlı olarak tartışıyor ve şiddetli olara kavga içindeyseniz bugün sizler ile paylaşıcağımız vefk uygulması ile erkek yada kız arkadaşınız nerde olursa olsun kavgalı bir durumda çok uzaklarda olmanıza rağmen devamlı aklında siz olucaksınız ve devamlı sizi düşünecekler

Siyah saplı bir bıçağın bir yanına resimdeki Süleyman mührü diğer yanına tekvil yazılır,yazılan tekvil 7 defa bıçağın üzerine okunur,ve ateşe konur ve bıçak yanıp kızardığı gibi sevdiğinizde yüreği sizin aşkınızdan yanacak.Bu amel gece yapılması icab eder.

sevgili-ile-barisma-duasi


Ve fi külli methûmin aleyhi mevani’un Ve fî külli mahkûmin bisicnin tesasalâ Fetatridü ummaran ve tazfüre billezî Lehü rasadün min sirri zal ismi hassalâ Ve sammi seb’ahtü’l eyyami ve eb’adü anillezî Lehürrûhu evfıhi feyü’zîke miİekkelâ

Ve davım liheza’l ahdi külli ferîdaten Bihain ve mîmin addahe cain müve’lâ İlâ seb’atil eyyami davım ve ba’deha Feye’tî lekel matlûbü hatmen mu’accelâ